School Lyndensteyn heeft, zoals iedere school, een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met de school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsreglement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR. De belangrijkste punten hierbij zijn:
– iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
– alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
– er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met de directeur van School Lyndensteyn alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:

Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling.
Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school.
Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR de dagelijkse zaken op school.

In de MR zitten 4 vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding, OMR) en 4 van de personeelsleden (de personeelsgeleding, PMR), gelijkelijk verdeeld over de afdelingen SO en VSO. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De MR vergadert ongeveer eens per zeven à acht weken en de vergaderingen zijn altijd openbaar.

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een e-mail naar mr@schoollyndensteyn.nl of spreek één van de MR-leden aan.

Verder kunt u de GMR-agenda en GMR-notulen opvragen bij het secretariaat van de GMR via mailadres: gmr@so-fryslan.nl.

Dhr. Tassenaar
Voorzitter
(OMR)
  Mevr. Wijbenga
secretariaat (PMR)
  Dhr. Van der Werff
(PMR)
 Mevr. Viëtor
(OMR)
  Mevr. Veenstra
(PMR)
 Dhr. Demmer
(OMR)
Mevr. Van der Veen
(PMR)
Mevr. Westerhuis
(OMR)