Het VSO kent verscheidende oudercontactmomenten:

  • Ouderavond: in het begin van het schooljaar wordt de ouderinformatieavond gehouden. Er is gelegenheid kennis te maken met de mentor en assistent(en) van de klas, andere ouder(s) / verzorger(s) en om onder andere te kijken naar hoe het lesprogramma van dit schooljaar eruit ziet.
  • (Tussen)evaluaties: per schooljaar vinden er 2 gesprekken met ouder(s) / verzorger(s) plaats aan de hand van de tussenevaluatie (TE), de eindevaluatie (EE) en het ontwikkelingsperspectief (OP).
  • Naast deze vaste overlegmomenten is er indien gewenst gelegenheid tussentijds overleg te hebben met de mentor, vakleerkrachten, intern begeleider of gedragswetenschapper.
  • Elk schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd genaamd: ’18 jaar en dan…’. Deze avond is bedoeld voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw en hun ouders met uitstroom dagbesteding of (beschutte) arbeid. Tijdens deze avond wordt er informatie verstrekt over wat er geregeld moet en kan worden rond de 18e verjaardag van een leerling.