Begeleiding voor schrijvenMissie – ‘Waar we voor staan’

School Lyndensteyn is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. School Lyndensteyn biedt in het SO onderwijs aan van zeer moeilijk lerend tot regulier basisonderwijsniveau. Het SO bereidt de leerling voor op een passende plek binnen het vervolgonderwijs en de maatschappij. Binnen het VSO wordt onderwijs geboden van zeer moeilijk lerend tot VMBO-TL niveau. Binnen het VSO werkt de leerling doelgericht aan een realistisch toekomstperspectief gericht op vervolgonderwijs of werken en op wonen en vrijetijdsbesteding.

School Lyndensteyn is een school voor bijzonder onderwijs op algemene grondslag. Er is respect voor ieders religie of levensbeschouwing. Vanuit het motto: ‘Lyndensteyn beweegt je’ is er ruimte, respect en nieuwsgierigheid voor wat een ieder beweegt en inspireert. Ons schoolklimaat kenmerkt zich door rust, veiligheid en duidelijkheid.

Visie – ‘Waar we voor gaan’

Om ontwikkeling bij de leerling mogelijk te maken wordt gewerkt vanuit een positief, voorspelbaar en veilig klimaat voor zowel de leerling als teamleden, gericht op autonomie, uitdaging en zelfvertrouwen. Vanuit een positieve basishouding wordt op school geleerd, geoefend en gewaardeerd op basis van heldere, eenduidige verwachtingen. Om dit tot stand te laten komen, wordt er door school samengewerkt met leerling, ouders, zorg en hulpverlening waaronder Revalidatie Friesland.

Kernwaarden van onze school

Vertrouwen

Door (zelf)vertrouwen kunnen leerlingen en medewerkers zich ontplooien en tot ontwikkeling komen.
Vertrouwen is de basis in onze samenwerking met ouders en andere partners.

Respect

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
Leerlingen leren om op een goede manier met elkaar om te gaan.

Zelfstandigheid

We streven naar maximale zelfstandigheid van de leerlingen.

Verantwoordelijkheid

We leren de leerlingen  verantwoordelijk te zijn voor eigen ontwikkeling en persoonlijkheid. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor eigen professie en ontwikkeling.

Ambitieus

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal naar hun mogelijkheden binnen een realistisch toekomstperspectief.

Wij vertellen je graag meer over hoe het is op onze school.