Slide 8 Onze school Slide 4 Onze school slide 1 Onze school Slide 7 Onze school Slide 5 Onze school Slide 6 Onze school Slide 3 Onze school Slide 2 Onze school

Begeleiding voor schrijvenMissie – ‘Waar we voor staan’

School Lyndensteyn is het expertisecentrum voor onderwijs aan lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen en aan langdurig zieke leerlingen van 4 tot 20 jaar. Deze expertise wordt ingezet in de regio en waar nodig geconcentreerd binnen School Lyndensteyn te Beetsterzwaag.

 

 

 

Visie – ‘Waar we voor gaan’

Ontwikkelend onderwijs vormt het uitgangspunt van ons denken en handelen. Leerlingen worden ingeleid in betekenissen die de samenleving van belang acht; ons onderwijs is meertalig om de leerlingen Werken in de tuingoed voor te bereiden op hun rol als wereldburger en als deelnemer aan de directe leefomgeving. Wij willen de leerling voortdurend laten reiken naar een hoger niveau door een beroep te doen op de zone van de naastgelegen ontwikkeling. We houden hierbij rekening met een reëel toekomstperspectief. Hiermee is ons onderwijs uitdagend en betekenisvol en leggen we de nadruk op de mogelijkheden van de leerlingen. Het revalidatieprogramma is erop gericht deze ontwikkeling te versterken. We kiezen voor het uitgangspunt ‘Regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs waar het moet’. We geven deze uitdaging vorm in nauwe samenwerking met ouders.

School Lyndensteyn is een school voor bijzonder onderwijs op algemene grondslag. Er is respect voor ieders religie of levensbeschouwing. Het motto: ‘School Lyndensteyn beweegt je’, geeft aan hoe medewerkers en leerlingen met elkaar omgaan. Relatie, verantwoordelijkheid en welbevinden zijn daarin belangrijke kernwaarden.

“School Lyndensteyn wil de leerlingen toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke graad van autonomie. Na het verlaten van de school is de leerling in staat te participeren in een voortdurend veranderende en complexe samenleving. De onderwijsbehoefte van de leerling wordt vertaald in een onderwijs- (en revalidatie)programma.”