Website Beschrijving
www.cruyff-foundation.org De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd impactvolle sport- en spelprojecten. Hierbij focussen we ons op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Dit doen we met sportprojecten voor kinderen met een handicap, door het inrichten van de sportieve buitenruimte in aandachtsgebieden en maatschappelijke sportprogramma’s. Hiermee creëren we ruimte. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren. Ruimte om het beste uit zichzelf te halen.
cornelia-stichting.nl De Corneliastichting  is opgericht op 11 mei 1915 en genoemd naar Freule Cornelia van Lynden die op 26 mei 1880 is overleden aan tuberculose. Het vermogen van deze stichting bestaat uit boerderijen, landerijen (onder meer in Beetsterzwaag) alsmede een effectenportefeuille. De opbrengst van deze bezittingen wordt besteed aan financiële ondersteuning van allerlei  vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van  kinderen met een beperking (in ruime zin), bij voorkeur in Beetsterzwaag, alsmede in Friesland, (Noord-)Nederland en zo nu en dan in het buitenland. Die steun betreft vaak kleine projecten die vernieuwend zijn, veelal op het gebied van huisvesting en recreatieve doeleinden voor kinderen met een beperking.
De diversiteit van de projecten waaraan wordt bijgedragen is groot, van aangepaste zorgboerderij en kinderhotel met begeleiding tot  (buitenlands) vakantie verblijf  en begeleid sporten. Voor de jaarlijkse schoolreizen en kampen leveren zij jaarlijks een bijdrage voor de ondersteuning van onze kampen.
johannakinderfonds.nl Het Johanna KinderFonds zet zich al sinds het jaar 1900 in voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het Fonds ondersteunt projecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Zij doet dit in samenspraak met organisaties die zich inzetten voor deze groep kinderen en hun vertegenwoordigers.

Voor de jaarlijkse schoolreizen en kampen leveren zij jaarlijks een bijdrage voor de ondersteuning van onze kampen.

www.vsbfonds.nl VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Voor de jaarlijkse schoolreizen en kampen leveren zij jaarlijks een bijdrage voor de ondersteuning van onze kampen.

so-fryslan.nl Onder de koepel van SO Fryslân, zetten 7 scholen in Fryslân zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op 3 kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit. School Lyndensteyn valt ook onder dit bevoegd gezag.
De volgende scholen voor speciaal onderwijs vallen onder SO Fryslân:

  • Piet Bakkerschool in Sneek (SO en VSO)
  • De Wingerd in Damwoude (SO en VSO)
  • Talryk in Drachten/De Tike (VSO)
  • Kleurryk in Drachten (SO)
  • It Twalûk Leeuwarden/Franeker (SO en VSO)
  • School Lyndensteyn in Beetsterzwaag (SO en VSO)
  • Duisterhoutschool in Heerenveen/Oosterwolde (SO en VSO)
www.steunpuntonderwijsnoord.nl Niet alle ‘speciale’ leerlingen zitten op scholen van SO Fryslân. Een deel van deze leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere school, waar ze net zo goed recht hebben op passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de vaak complexe onderwijsbehoeften. Veelal is een specialistische aanpak en kennis nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Op de scholen van SO Fryslân is deze expertise en aanpak een vanzelfsprekendheid. Op reguliere scholen worden de mensen van het Steunpunt ingezet om deze expertise te delen. Het Steunpunt Onderwijs Noord helpt besturen, scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders om samen het onderwijs zo in te richten dat de betreffende leerlingen betere kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dat kan door observatie, advisering en begeleiding. Het Steunpunt speelt daarnaast een begeleidende rol bij eventuele verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Het is de verbindende schakel tussen regulier en speciaal. Het ervaren team bestaat uit specialisten op allerlei gebieden. Van leerkrachten afkomstig uit het speciaal onderwijs, orthopedagogen en ergotherapeuten, tot specialisten in het onderwijs aan leerlingen met niet aangeboren hersenletsel of leerlingen met een ernstige langdurige ziekte. Heeft u vragen of interesse? De medewerkers van het Steunpunt helpen u graag.

Steunpunt Onderwijs Noord
0515 – 700264
info@steunpuntonderwijsnoord.nl

revalidatie-friesland.nl Bij Revalidatie Friesland werkt men samen met de patiënt aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënt, nadat zijn/haar leven is geraakt door de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. School Lyndensteyn werk nauw samen met Revalidatie Friesland.
www.vriendenvanschoollyndensteyn.nl De stichting werd op 7 oktober 1983 opgericht, om de gevolgen van de toenmalige zware bezuinigingen in de gehele gezondheidszorg op te vangen voor het Kinderrevalidatiecentrum Lyndensteyn en de daarmee verbonden School Lyndensteyn. Alle bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend gebruikt worden voor de extra’s van de op School Lyndensteyn ingeschreven leerlingen.
www.manegeonderdelinde.nl Manege Onder de Linde biedt kinderen en volwassenen de mogelijkheid om te leren paardrijden. Ze zijn gespecialiseerd in het geven van therapeutisch en recreatief paardrijden aan mensen met een beperking, maar uiteraard zijn ook valide ruiters welkom.
singelland.nl/bhs-gorredijk De Burgemeester Harmsma School is een Openbare School voor Voortgezet Onderwijs met een heterogene onderbouw waarin leerlingen zitten van VMBO t/m HAVO niveau. De VSO-afdeling van School Lyndensteyn werkt nauw samen met deze school.
gehandicaptekind.nl De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze maken het mogelijk dat jongeren met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.
debosk.nl De BOSK wil dat mensen met een lichamelijke handicap volwaardig kunnen meedraaien in onze samenleving. Medische zorg speelt daarbij een grote rol. Maar nog belangrijker zijn opvoeding, omgeving en de manier waarop iemand met zijn handicap omgaat. Dat bepaalt voor een belangrijk deel hoe sterk en veerkrachtig iemand is.
fultura.nl SWV Zuid West Friesland (VSO). Fultura. Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband Fultura streeft ernaar zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden in een reguliere setting onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.
balansdigitaal.nl De landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
scholenopdekaart.nl Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.
iederin.nl Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
www.swvfriesland.nl Passend Onderwijs is bedoeld om te zorgen dat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. De school waar het kind is aangemeld is verantwoordelijk voor de noodzakelijke ondersteuning aan het kind; de school heeft zorgplicht. Om voor alle leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband.
swvfryslan-noard.nl SWV Fryslân-Noard (VSO). Samenwerkingsverband Fryslân-Noard zet zich met een team van deskundigen in om scholen te ondersteunen bij problemen of om uitval te voorkomen.
www.swvzofriesland.nl SWV Zuid Oost Friesland (VSO). Doel is om zoveel mogelijk leerlingen met een diploma, startkwalificatie of ander perspectief de school te laten verlaten; het samenwerkingsverband ondersteunt en stimuleert scholen en docenten daarbij.