Slide 8 Samenwerking Slide 6 Samenwerking Slide 2 Samenwerking Slide 5 Samenwerking Slide 3 Samenwerking Slide 7 Samenwerking slide 1 Samenwerking Slide 4 Samenwerking
Website Beschrijving
cornelia-stichting.nl De Cornelia-Stichting  is opgericht op 11 mei 1915 en genoemd naar Freule Cornelia van Lynden die op 26 mei 1880 is overleden aan tuberculose. Het vermogen van deze Stichting bestaat uit boerderijen, landerijen (onder meer in Beetsterzwaag) alsmede een effectenportefeuille. De opbrengst van deze bezittingen wordt besteed aan financiële ondersteuning van allerlei  vormen van zorg, ondersteuning en onderzoek ten behoeve van  kinderen met een beperking (in ruime zin), bij voorkeur in Beetsterzwaag, alsmede in Friesland, (Noord-)Nederland en zo nu en dan in het buitenland. Die steun betreft vaak kleine projecten die vernieuwend zijn, veelal op het gebied van huisvesting en recreatieve doeleinden voor kinderen met een beperking.
De diversiteit van de projecten waaraan wordt bijgedragen is groot, van aangepaste zorgboerderij en kinderhotel met begeleiding tot  (buitenlands) vakantie verblijf  en begeleid sporten.Voor de jaarlijkse schoolreizen en kampen leveren zij jaarlijks een bijdrage voor de ondersteuning van onze kampen.
www.johannakinderfonds.nl Het Johanna KinderFonds zet zich al sinds het jaar 1900 in voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het Fonds ondersteunt projecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Zij doet dit in samenspraak met organisaties die zich inzetten voor deze groep kinderen en hun vertegenwoordigers.

Voor de jaarlijkse schoolreizen en kampen leveren zij jaarlijks een bijdrage voor de ondersteuning van onze kampen.

www.vsbfonds.nl VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Voor de jaarlijkse schoolreizen en kampen leveren zij jaarlijks een bijdrage voor de ondersteuning van onze kampen.

www.so-fryslan.nl Onder de koepel van SO Fryslân, zetten 7 scholen in Fryslân zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op 3 kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit. School Lyndensteyn valt ook onder dit bevoegd gezag.
www.steunpunt-sofryslan.nl Lesgeven aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs vraagt speciale aandacht, kennis en extra inzet. Bij plaatsing van deze kinderen in het reguliere onderwijs bieden deskundigen vanuit het speciaal onderwijs ondersteuning aan leerkrachten. Vanaf 1 augustus heeft SO Fryslân deze professionele krachten gebundeld in het Steunpunt Speciaal Onderwijs Fryslân, kortweg Steunpunt.
www.revalidatie-friesland.nl Bij Revalidatie Friesland werkt men samen met de patiënt aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënt, nadat zijn/haar leven is geraakt door de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. School Lyndensteyn werk nauw samen met Revalidatie Friesland.
www.vriendenvanschoollyndensteyn.nl De stichting werd op 7 oktober 1983 opgericht, om de gevolgen van de toenmalige zware bezuinigingen in de gehele gezondheidszorg op te vangen voor het Kinderrevalidatiecentrum Lyndensteyn en de daarmee verbonden School Lyndensteyn. Alle bijeengebrachte gelden zullen uitsluitend gebruikt worden voor de extra’s van de op School Lyndensteyn ingeschreven leerlingen.
www.manegeonderdelinde.nl Manege Onder de Linde biedt kinderen en volwassenen de mogelijkheid om te leren paardrijden. Ze zijn gespecialiseerd in het geven van therapeutisch en recreatief paardrijden aan mensen met een beperking, maar uiteraard zijn ook valide ruiters welkom.
www.burgharmsmaschool.nl De Burgemeester Harmsma School is een Openbare School voor Voortgezet Onderwijs met een heterogene onderbouw waarin leerlingen zitten van VMBO t/m HAVO niveau. De VSO-afdeling van School Lyndensteyn werkt nauw samen met deze school.
www.passendonderwijsinfryslan.nl Passend Onderwijs is bedoeld om te zorgen dat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. De school waar het kind is aangemeld is verantwoordelijk voor de noodzakelijke ondersteuning aan het kind; de school heeft zorgplicht. Om voor alle leerlingen een passend plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband.
www.nsgk.nl De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze maken het mogelijk dat jongeren met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.
www.bosk.nl De BOSK wil dat mensen met een lichamelijke handicap volwaardig kunnen meedraaien in onze samenleving. Medische zorg speelt daarbij een grote rol. Maar nog belangrijker zijn opvoeding, omgeving en de manier waarop iemand met zijn handicap omgaat. Dat bepaalt voor een belangrijk deel hoe sterk en veerkrachtig iemand is.
www.lobo.nl De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag is een oudervereniging voor ouders met kinderen in het speciaal onderwijs. Doel van het LOBO is om de belangen van ouders te behartigen met kinderen die speciaal onderwijs krijgen in de basisschool of op de middelbare school. Dit doen wij door de ouders te ondersteunen, te adviseren, te informeren en eventueel te scholen: voor en door ouders.
www.balansdigitaal.nl De landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
www.scholenopdekaart.nl Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.
www.iederin.nl Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
swvfryslan-noard.nl SWV Fryslan-Noard. Samenwerkingsverband Fryslân-Noard zet zich met een team van deskundigen in om scholen en leerlingen te ondersteunen bij problemen of om uitval te voorkomen.
www.swvzofriesland.nl SWV Zuid Oost Friesland. Doel is om zoveel mogelijk leerlingen met een diploma, startkwalificatie of ander perspectief de school te laten verlaten; het samenwerkingsverband ondersteunt en stimuleert scholen en docenten daarbij.
www.fultura.nl SWV Zuid West Friesland. Fultura. Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband Fultura streeft ernaar zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden in een reguliere setting onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.