Stage PGO

School Lyndensteyn bereidt leerlingen voor op een toekomst na de schoolperiode. Voor toeleiding naar de arbeidsmarkt of een daarmee vergelijkbare dagbesteding is het aanleren van algemene werknemersvaardigheden van belang. Om deze vaardigheden te kunnen trainen en ontwikkelen bieden wij de leerlingen interne stages, begeleide externe stages en zelfstandige externe stages aan. Vooral de (begeleide) externe stages worden op maat aangeboden. Dit betekent dat elke leerling hierin een eigen traject volgt. Of en hoeveel stages er mogelijk zijn hangt af van een aantal factoren: de verzorgingsbehoeften, het leerlingenvervoer naar de stage en de spreiding van werkplekken. Bij een eventuele begeleide externe stage speelt ook de groepssamenstelling een rol. De begeleiding van de verschillende stages vindt plaats vanuit het stagebureau.

Interne stage

Leerlingen uit de middenbouw lopen één dag per week interne stage. De stage start vanuit ons praktijklokaal. De leerlingen lopen stage in de sectoren:

 • Consumptief
 • Facilitair
 • Groen
 • Techniek
 • Dienstverlening
 • Creatief

Vaardigheden die aangeleerd zijn bij de praktijkvakken worden tijdens de interne stage verder geoefend en herhaald. Daarnaast worden de sociale en werknemersvaardigheden, zoals samenwerken, een taak langere tijd volhouden, kritiek ontvangen, op tijd komen, aangeleerd en geoefend.

Bovenbouwleerlingen die (nog) geen externe stage hebben, of die tussen 2 stages in zitten, lopen interne stage. Er wordt dan ingezet op het aanleren van praktische-, sociale- of werknemersvaardigheden die nog aandacht behoeven en er is, waar mogelijk, een aanbod op individueel niveau.

Begeleide externe stage

In het tweede jaar van de middenbouw zijn er leerlingen die een begeleide externe stage doen. Dit is een groepsstage op een werkplek buiten school. De begeleiding wordt gedaan door een medewerker van school. Dit gebeurt gedurende 6 tot 8 weken, één dagdeel per week. De leerlingen krijgen zo een indruk van wat er van ze verwacht wordt op een werkplek. Het geeft daarnaast het stagebureau informatie over hoe de leerling functioneert op een externe werkplek.

Zelfstandige externe stage

Vanaf de bovenbouw behoort de externe stage tot de mogelijkheden. Het doel van de externe stage is:

 • Het inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden.
 • Het vergroten van eigenwaarde.
 • Het opdoen van ervaring met een arbeidssituatie buiten de school.
 • Het bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een vervolgvoorziening (dagbesteding, instelling) of (begeleide) werkplek.

Het doel van de externe stage kan verschillend zijn. Het kan gaan om een leerstage. Tijdens de stageperiode maakt de leerling dan kennis met een werksituatie. Hierbij staat het leren omgaan met een arbeidssituatie centraal. Of het kan een beroepsgerichte stage zijn. Dan richt de stage zich op het aanleren van vaardigheden met betrekking tot een specifiek vak of beroep. Maar het kan ook een oriëntatiestage zijn. Deze stage biedt de leerling de mogelijkheid om zich te oriënteren op een eventuele vervolgvoorziening/beschermde werkplek met de mogelijkheid tot plaatsing.

Wat voor soort stage het meest geschikt is hangt af van de uitstroomroute:

 • (Beschut) werk
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Activerende dagbesteding
 • Per leerling wordt gekeken welke stageplek het meest passend is.

We streven naar één of twee dagen externe stage per week, voor een periode van 6 tot 12 weken. Tussen de stages door komen leerlingen een periode terug op school. Vaak gaat het om 2 stages per jaar, soms om 3. Waar wenselijk wordt de stage aan het eind van de schoolloopbaan uitgebreid naar 3 of 4 dagen per week. Voor leerlingen met een grote zorgbehoefte kan het gaan om een oriëntatie van een dag, dagdeel of een rondleiding op één of meerdere werkplekken. Soms is een stage van een aantal weken mogelijk.

Voordat een leerling extern stage gaat lopen zijn middels de interne stage en de eventuele begeleide externe stage de benodigde basisvaardigheden aangeleerd en is de sectorkeuze gemaakt. De externe stages zullen zoveel mogelijk binnen de gekozen sectoren worden gevolgd. De externe stages bieden de ruimte om te onderzoeken of het gekozen uitstroomniveau de juiste is. Zo nodig wordt dit aangepast. Het stagebureau onderhoudt contact met de stage-verlenende instelling en met de ouders over de activiteiten, vorderingen en de begeleiding van de leerlingen. Stagevervoer vanuit de gemeente naar een werkplek is mogelijk, maar beperkt ook de keuze voor een werkplek. Waar mogelijk is de externe stageplek thuisnabij en reizen de leerlingen zelfstandig naar de stageplek, of kunnen leerlingen met het OV naar de stageplek gaan.

Stage VMBO

Voor de diplomagerichte uitstroom gaan de leerlingen in klas drie, twee weken op snuffelstage. In klas vier gaan de leerlingen die basis en kader beroepsgerichte leerweg volgen nogmaals twee weken op stage. Een belangrijk doel van deze stage is:

 • Een beter en reëler beeld te krijgen van een bepaald beroep/beroepsgroep of instelling;
 • Te ervaren wat het is om te werken en het bevorderen van zelfstandigheid (vragen stellen, leren samenwerken, omgaan met kritiek, discipline enz.);
 • De organisatiestructuur van een bedrijf of instelling leren kennen;
 • Je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. een bepaald beroep/beroepsgroep of instelling leren kennen.