AlgemeenInterne stage

School Lyndensteyn bereidt leerlingen voor op een toekomst na de schoolperiode. Voor toeleiding naar de arbeidsmarkt of een daarmee vergelijkbare dagbesteding is vooral het aanleren van algemene werknemersvaardigheden van belang. Om deze vaardigheden te kunnen trainen en ontwikkelen bieden wij de leerlingen zowel interne als externe stages.

Interne stage

Leerlingen uit de middenbouw lopen een ochtend in de week interne stage. De stage start vanuit ons praktijklokaal. De leerlingen lopen stage in de sectoren Groen, Techniek, Facilitair (was, schoonmaak, kantine), Dienstverlening (repro, post, magazijn), Creatief, Consumptief.

Voorbeelden hiervan zijn:

Schoolschoonmaak Repro Was Post
Horeca van de school Soep maken Kaarten maken Werken in het groen
Magazijnbeheer Oud papier ophalen

 

 

 

 

Wat aangeleerd is bij de praktijkvakken wordt tijdens de interne stage verder geoefend en herhaald. Daarnaast worden de sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden, zoals samenwerken, een taak langere tijd volhouden, kritiek ontvangen, op tijd komen etc. steeds belangrijker.

Leerlingen uit de bovenbouw lopen intern stage op de stagedagdelen waarop ze niet extern ergens werkzaam zijn.

Externe stage

Externe stageVanaf het derde leerjaar lopen de leerlingen een stage, zowel binnen als buiten de school. Het doel van de stage is:

 • het bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een vervolgvoorziening (dagbesteding, instelling) of (begeleide) werkplek;
 • het inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden;
 • het vergroten van eigenwaarde;
 • het opdoen van ervaring met een arbeidssituatie buiten de school.

Handelingscompetenties en sociale competenties worden tijdens deze stages getraind.

Bij de externe stages onderscheiden we:

 • Leerstage. Tijdens de stageperiode maakt de leerling kennis met een werksituatie. Hierbij staat het leren omgaan met een arbeidssituatie centraal.
 • Oriëntatiestage. Deze stage biedt de leerling de mogelijkheid om zich te oriënteren op een eventuele vervolgvoorziening/beschermde werkplek met de mogelijkheid tot plaatsing.
 • Beroepsgerichte stage. De stage richt zich op het aanleren van vaardigheden met betrekking tot een specifiek vak of beroep.

De volgorde van genoemde stages kan willekeurig zijn, afhankelijk van de uitstroomroute.

Wij streven naar één of twee dagen externe stage per week. Waar wenselijk wordt deze stage aan het eind van de schoolloopbaan uitgebreid naar 4 dagen per week.

Voordat een leerling extern stage gaat lopen zijn middels de interne stages de benodigde basisvaardigheden aangeleerd en is de sectorkeuze gemaakt. De externe stages zullen zoveel mogelijk binnen de gekozen sectoren worden gevolgd.

Bij externe stages onderhoudt de stagecoördinator contact met de stageverlenende instelling en met de ouders over de activiteiten, vorderingen en de begeleiding van de leerlingen. Bij voorkeur is de externe stageplek thuisnabij en reizen de leerlingen zelfstandig naar de stageplek.

Stage VMBO

Externe stageVoor de diplomagerichte uitstroom gaan de leerlingen in klas drie, twee weken op snuffelstage. In klas vier gaan de leerlingen die basis en kader beroepsgerichte leerweg volgen nogmaals twee weken op stage. Een belangrijk doel van deze stage is:

 • een beter en reëler beeld te krijgen van een bepaald beroep/beroepsgroep of instelling;
 • te ervaren wat het is om te werken en het bevorderen van zelfstandigheid (vragen stellen, leren samenwerken, omgaan met kritiek, discipline enz.);
 • de organisatiestructuur van een bedrijf of instelling leren kennen;
 • je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. een bepaald beroep/beroepsgroep of instelling leren kennen.