In het begin van het schooljaar wordt de ouderavond gehouden. Er is gelegenheid kennis te maken met de leerkracht(en) en assistent(en) van de klas. Er wordt dan uitleg gegeven over het lesprogramma, het methode-aanbod en de gewoontes in de klas.

Verder hebben ouders/verzorgers contact met de klas en de leerkracht(en) op de besprekingen van de resultaten van de leerling: de tussenevaluatie in februari en de eindevaluatie in juni.

Naast deze vaste overlegmomenten is er, indien nodig, gelegenheid tussentijds overleg te hebben. Leerkrachten en/of ouders en de intern begeleiders kunnen hiertoe het initiatief nemen.

Twee keer per jaar is er een koffieochtend. Eerst een kijkje in de klas, van negen uur tot half tien, daarna bijpraten met anders ouders/verzorgers onder het genot van koffie en thee en wat lekkers.

Eén keer per jaar kan de zwemles bezocht worden. Meestal is dit in januari.

Verder worden sommige feesten samen met ouders gevierd, zoals Corneliadag, op de laatste dag van het schooljaar. Afhankelijk van het programma wordt ook het kerstfeest gezamenlijk gevierd.

Tenslotte houden we om de twee jaar een pake/beppemiddag of een brusjesmiddag voor de broer(tje)s en zusjes/sen.