Schoolbeschrijving

Met letters aan het werkSchool Lyndensteyn is een mytylschool en werkt vanuit de missie en visie planmatig en innovatief aan het onderwijs voor leerlingen tussen de 4 en 18 jaar. School Lyndensteyn kent de volgende doelgroepen:

  • leerlingen met een lichamelijke handicap (LG);
  • leerlingen met een meervoudige handicap (MG);
  • leerlingen met een langdurige ziekte (LZK);
  • leerlingen op basis van (poli)klinische revalidatiebehandeling (PRB).

Met de wet Passend Onderwijs moeten leerlingen die worden toegelaten, beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring; afgegeven door de samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband gekoppeld aan de woonplaats van de leerling geeft de toelaatbaarheidsverklaring af.

Op School Lyndensteyn vormt ontwikkelend onderwijs het uitgangspunt van het denken en handelen. Ons onderwijs is erop gericht om de leerlingen goed voor te bereiden op hun rol als wereldburger en als deelnemer aan de directe leefomgeving. Wij willen de leerling voortdurend laten reiken naar een hoger niveau door een beroep te doen op de zone van de naastgelegen ontwikkeling. We houden hierbij rekening met een reëel toekomstperspectief. Hiermee is ons onderwijs uitdagend en betekenisvol en leggen we de nadruk op de mogelijkheden van de leerlingen.

Het onderwijs op School Lyndensteyn wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat. Het onderwijs onderscheidt zich door de specifiek op de doelgroep gerichte expertise (o.a. epilepsie, developmental coördination disorder, cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, spierziekten, hartproblematiek). School Lyndensteyn is in staat om zowel de medische, als de lichamelijke verzorging te bieden. Er is voortdurend aandacht voor onderwijskwaliteit met betrekking tot de specifieke doelgroep. De school zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke leeromgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen.

Trommelen op de djembéSchool Lyndensteyn werkt nauw samen met Revalidatie Friesland om de ontwikkeling van leerlingen te versterken. Deze samenwerking levert specifieke revalidatiegeneeskundige expertise. Er wordt gewerkt vanuit ‘één kind, één perspectief.’ Leerlingen die klinisch revalideren bij Revalidatie Friesland volgen gedurende de gehele periode onderwijs op School Lyndensteyn.

School Lyndensteyn kent een afdeling speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. De afdeling SO kent een brede uitstroom variërend van VSO-dagbesteding tot voortgezet diplomagericht onderwijs. De afdeling VSO kent een brede uitstroom variërend van dagbesteding tot MBO.

“School Lyndensteyn wil de leerlingen toerusten op een zo volwaardig mogelijke plaats in de maatschappij, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke graad van autonomie. Na het verlaten van de school is de leerling in staat te participeren in een voortdurend veranderende en complexe samenleving. De onderwijsbehoefte van de leerling wordt vertaald in een onderwijs- (en revalidatie)programma.”

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de schoolgids. U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan School Lyndensteyn voor nadere informatie.

Wij vertellen je graag meer over hoe het is op onze school.